de Content Mevrouw

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. De Content Mevrouw is een VOF die zich ten doel stelt het bouwen van websites met behulp van het programma WordPress, het verzorgen van zakelijke fotoshoots en films en het hulp bieden met uw Social Media.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van de Content Mevrouw zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Content Mevrouw en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door de Content Mevrouw en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het bouwen van websites en het aanbieden van trainingen alsmede alle andere door de Content Mevrouw ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn niet inbegrepen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website https://decontentmevrouw.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en de Content Mebrouw gesloten Overeenkomsten waarbij de Content Mevrouw Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met de Content Mevrouw overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. de Content Mevrouw is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. de Content Mevrouw zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant. Indien Klant binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. De Content Mevrouw is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Klant, indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 – Overeenkomst bouw website en/of online academie

 1. Klant kan telefonisch of via de mail contact opnemen met de Content Mevrouw. Op basis van dit gesprek zal een opdrachtovereenkomst worden opgesteld door de Content Mevrouw.
 2. Overeenkomst tussen de Content Mevrouw en Klant komt tot stand op het moment dat Klant de Opdrachtovereenkomst ondertekend retour heeft gezonden. opdrachtovereenkomst is ondertekend en retour is gezonden aan de Content Mevrouw.
 3. In deze Opdrachtovereenkomst wordt onder andere een omschrijving gegeven van de opdracht, het bedrag en de termijn van levering.
 4. Klant heeft veertien (14) dagen de tijd om de opdrachtbevestiging te ondertekenen, hierna vervalt het aanbod van rechtswege.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de Opdrachtovereenkomst van de Content Mevrouw dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij de Content Mevrouw deze schriftelijk bevestigt.
 6. Indien de Content Mevrouw een Opdrachtbevestiging naar Klant stuurt, is deze Opdrachtbevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. de Content Mevrouw kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Klant heeft recht op twee correctie rondes voordat de opdracht is afgerond.

Artikel 4 – Betaling website en/of online academie

 1. In de opdrachtovereenkomst wordt het bedrag vastgesteld. Betaling geschiedt middels overboeking op het rekeningnummer vermeld in de factuur.
 2. Klant dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst factuur een aanbetaling te doen van 50% van het gehele bedrag. de Content Mevrouw zal niet beginnen met de opdracht voordat deze aanbetaling ontvangen is.
 3. De tweede factuur voor de overige 50% van het bedrag dient eveneens binnen veertien (14) te zijn voldaan. Zolang de betaling niet is ontvangen zal de Content Mevrouw de website niet overzetten op het account of de hosting maatschappij van Klant.

Artikel 5 – Uitvoering van Overeenkomst

 1. de Content Mevrouw zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft de Content Mevrouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de Content Mevrouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan de Content Mevrouw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Content Mevrouw zijn verstrekt, heeft de Content Mevrouw het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant de Content Mevrouw hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. de Content Mevrouw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 6 – Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen de Content Mevrouw en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van de Content Mevrouw op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Content Mevrouw en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 – Annulering en opzegging door de Klant

 1. Ten aanzien van de Overeenkomst bouw website, Fotografie, film en/of hulp met de social media geldt het navolgende: na ondertekening en retourzending van de opdrachtovereenkomst is het voor de Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
 2. Ten aanzien van de Overeenkomst training website, Fotografie, film en/of hulp met de social media geldt het navolgende: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor de Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
 3. De Klant is wel gerechtigd de Overeenkomst bouw website, Fotografie, film en/of hulp met de social media tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij 30% van het volledige factuurbedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. de Content Mevrouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat de Content Mevrouw goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is de Content Mevrouw bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Content Mevrouw gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 9 – Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. de Content Mevrouw heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Content Mevrouw mede te delen.
 3. De wijze van betaling verschilt per Dienst.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere melding van ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de Content Mevrouw besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat toeziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. de Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. de Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aan Klant gecommuniceerde termijnen. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
 3. de Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van de Content Mevrouw verleent Klant de bevoegdheid aan de Content Mevrouw om, als een door de Content Mevrouw ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. de Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 5. de Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 6. Indien de Content Mevrouw aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van de Content Mevrouw, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van de Content Mevrouw.
 7. De aansprakelijkheid van de Content Mevrouw is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de Content Mevrouw niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Content Mevrouw.
 9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van de Content Mevrouw, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van de Content Mevrouw zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van de Content Mevrouw, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën/pandemieën, of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal de Content Mevrouw overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die de Content Mevrouw heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 17 – Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt de Content Mevrouw geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.
 3. De Klant garandeert dat zij de producten en/of Diensten niet zal gebruiken:
  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de Content Mevrouw of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of
  • In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
 4. de Content Mevrouw geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. de Content Mevrouw is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 18 – Vertrouwelijkheid van gegevens

Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. de Content Mevrouw kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom

 1. de Content Mevrouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan de Content Mevrouw. Klant zal de Content Mevrouw vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 20 – Herroepingsrecht

 1. Consumenten kunnen Overeenkomst, zonder opgave van redenen, ontbinden binnen veertien (14) dagen na totstandkoming.
 2. Indien tijdig is herroepen, zal de Content Mevrouw overgaan tot restitutie van het reeds betaalde bedrag. de Content Mevrouw houdt een termijn aan van veertien (zegge: 14) dagen voor het terugbetalen.
 3. Voor de online trainingen geldt het navolgende: daar de Klant na het plaatsen van de bestelling direct toegang heeft tot en beschikt over de bestelde producten, zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover de Content Mevrouw met de nakoming is begonnen, en Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend de Content Mevrouw de Overeenkomst onmiddellijk kan uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen. Klant erkent hierbij dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Artikel 21 – Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk binnen veertien (zegge: 14) dagen na ontdekking, te zenden aan info@decontentmevrouw.nl.

Artikel 22 – Identiteit van de Content Mevrouw

 1. de Content Mevrouw is bij de KvK geregistreerd onder nummer [80500226] en draagt Btw-identificatienummer NL861693656B01 . De Content Mevrouw is statutair gevestigd aan de Wielstraat 2 (5664HP) te Geldrop.
 2. de Content Mevrouw is per e-mail te bereiken via info@decontentmevrouw.nl of telefonisch via 06-12611396 / 06-25085990

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de Content Mevrouw en Klant is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Content Mevrouw en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 24 – Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij offertes en er wordt naar verwezen op bestelformulieren.