de Content Mevrouw

Algemene Voorwaarden

Op alle samenwerkingen en de daaruit voortvloeiende foto’s zijn de Algemene Voorwaarden van De Content Mevrouw van toepassing. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die door derde partijen worden geleverd die bij de uitvoering zijn betrokken.

Versie maart 2023

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De Content Mevrouw: De Content Mevrouw tevens handelend onder de naam Ilse Bloks, gevestigd te (5664HP) Geldrop, aan de Wielstraat 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76513777 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.H.A.P Bloks.

2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan De Content Mevrouw opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en/of Diensten.

3. Producten en/of Diensten: alle Producten en/of Diensten met betrekking tot personal branding en lifestyle fotografie en coaching hieromtrent en aanverwante producten of diensten, zoals presets, beeldbank met stockfoto’s, (online) workshops of trainingen en één-op-één dagen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, documenten of gegevensdragers zoals USB-sticks, en alle in verband met de uitvoering van de opdracht door De Content Mevrouw gemaakte zaken, waaronder foto’s, stukken, albums en/of gegevensdragers zoals USB-sticks.

5. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Klant en De Content Mevrouw tot het leveren van Producten en/of Diensten door De Content Mevrouw aan Klant.

6. Partijen: Klant en De Content Mevrouw gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en Overeenkomsten die door De Content Mevrouw worden gedaan of aangegaan.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als deze schriftelijk tussen Klant en De Content Mevrouw zijn overeengekomen.

3. Als de Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door De Content Mevrouw niet geaccepteerd.

4. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen die bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel daarvan zoveel mogelijk benadert.

5. De Content Mevrouw heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien bestaande Overeenkomsten. De Content Mevrouw zal Klant per e-mail op de hoogte stellen van een eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.

6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat Klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien Klant een natuurlijk persoon is (particuliere klant), heeft deze het recht de opdracht schriftelijk in te trekken als hij/zij het niet eens is met gewijzigde algemene voorwaarden, vóórdat de gewijzigde voorwaarden van kracht zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle door De Content Mevrouw gedane aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Content Mevrouw heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Als er na het uitbrengen van het aanbod c.q. de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door De Content Mevrouw gedane aanbod. De Content Mevrouw is niet verplicht de juistheid van door Klant of derden verstrekte informatie te toetsen.

3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

4. De Content Mevrouw kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

5. Alle getoonde modellen of voorbeeld afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Content Mevrouw niet tot levering van een deel van de producten en/of diensten in de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant de door De Content Mevrouw gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van Klant op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst pas tot stand indien De Content Mevrouw uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Als Klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan De Content Mevrouw een opdracht verstrekt, is De Content Mevrouw pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.

3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van De Content Mevrouw voor haar bindend óf zodra De Content Mevrouw – zonder bezwaar van Klant – met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Klant en De Content Mevrouw zijn overeengekomen. De Content Mevrouw zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen uitvoeringstijd door De Content Mevrouw wordt overschreden, wat als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 5: Verplichtingen Klant

1. Klant is verplicht om alle gegevens, bescheiden en producten, die De Content Mevrouw nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren te verstrekken. Dit dient volledig, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze te gebeuren.

2. Klant is verplicht De Content Mevrouw toegang te verschaffen tot het gebouw, het pand, het object, het terrein of de ruimte waar de werkzaamheden door De Content Mevrouw plaats moeten vinden. En tot de door De Content Mevrouw daarvoor benodigde (facilitaire, technische en sanitaire) voorzieningen.

3. De Content Mevrouw heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Klant is verplicht De Content Mevrouw meteen te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5. Mocht Klant niet volledig of tijdig voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 zijn de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de Klant. Als Klant dat verzoekt, worden verstrekte bescheiden aan Klant geretourneerd.

6. Klant mag aan de dienstverlening van De Content Mevrouw hoge eisen stellen, maar Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De Content Mevrouw ter beschikking gestelde gegevens, informatie en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

7. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
- het voldoen aan de intellectuele eigendomsrechten van De Content Mevrouw zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden en in communicatie tussen Partijen;
- het gebruik van de beelden, (online) workshops c.q. trainingen, advisering en/of (digitale) Producten voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld; 
- het behalen van de door Klant beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;
- indien van toepassing de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte waar De Content Mevrouw eventueel de dienstverlening dient uit te voeren;
- het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van De Content Mevrouw op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;
- zijn eigen welzijn en veiligheid tijdens de uitvoering van de dienstverlening. De Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor enige letselschade en/of schade aan eigendommen van Klant tijdens de uitvoering van haar dienstverlening. Deelname is geheel op eigen risico;
- de kosten van een eventueel gebruikte externe locatie en overige diensten zoals hairstyling of visagie.

8. Klant is verplicht de ontvangen beelden en/of gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden en/of voorstellen te allen tijde te bekijken c.q. door te nemen en te controleren op juistheid en kwaliteit en eventuele onjuistheden en gewenste wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan De Content Mevrouw. Indien Klant niet binnen de daartoe gestelde termijn reageert, worden de bewerkte beelden en/of andere concepten als deugdelijk opgeleverd beschouwd en is De Content Mevrouw gerechtigd het (restant van het) overeengekomen bedrag te factureren. Er is één correctieronde inbegrepen. Eventuele meerdere correctierondes zijn enkel mogelijk tegen betaling.

9. Klant mag eventueel verkregen inlogcodes voor het inzien van de fotogalerij en/of bij De Content Mevrouw afgenomen (online) workshop of training of digitale producten nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

Artikel 6: Uitvoering opdracht algemeen

1. De Content Mevrouw bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De Content Mevrouw zal indien mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant over de uitvoering van de Overeenkomst.

2. De Content Mevrouw zal haar dienstverlening naar beste vermogen, als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar en conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op De Content Mevrouw rust alleen een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Wat mooi wordt gevonden is subjectief en Klant heeft zich vooraf een beeld kunnen vormen van de stijl van fotograferen van De Content Mevrouw.

3. De Content Mevrouw heeft het recht (een deel van) de Diensten zonder uitdrukkelijke toestemming van Klant, te laten uitvoeren door een door De Content Mevrouw aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van De Content Mevrouw wenselijk is. De Content Mevrouw zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vervangende fotograaf.

4. De Content Mevrouw houdt Klant op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en stelt hem direct in kennis als de opdracht voltooid is, mocht Klant hier nog niet van op de hoogte zijn.

5. Als er tijdens de duur van de Overeenkomst Diensten worden verricht voor de Klant die niet vallen onder de Diensten binnen Overeenkomst worden deze Diensten op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.

6. De Content Mevrouw heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. In het geval dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Content Mevrouw het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te vorderen. Indien en zolang deze factuur door Klant niet wordt betaald, is Studio Annemarije niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Ook heeft De Content Mevrouw het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat Klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van goedkeuring of enige reactie binnen de daartoe gestelde termijn, wordt de uitvoering als voltooid beschouwd en is Klant de eventuele (restant)betaling verschuldigd.

7. De Content Mevrouw heeft het recht om de klantnaam, het project en de verrichte Diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen of te gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Klant verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam, zal voorafgaande toestemming aan Klant gevraagd worden.

Artikel 7: Uitvoering shoots

1. Nadat de potentiële Klant een aanvraag heeft ingediend, zal De Content Mevrouw Klant een e-mail sturen voor het maken van een telefonische afspraak voor een brainstorm sessie ter kennismaking, waarbij De Content Mevrouw haar uitleg geeft over de fotoshoot en de wensen van de Klant en de eventuele locatie worden besproken. Klant ontvangt tevens een vragenlijst om zijn wensen op in te vullen, een link naar een Pinterest moodboard om in te vullen, een document met eventuele shoot locaties om uit te kiezen en een styleguide met tips ter voorbereiding voor de fotoshoot.

2. Indien partijen het tijdens het telefonisch gesprek eens worden over de wensen en uitvoering, zal De Content Mevrouw vervolgens de factuur aan Klant toezenden.

3. De aanbetaling bedraagt 50% van het overeengekomen totaalbedrag van het gekozen pakket voor de shoot en 100% betaling voor de eventuele externe locatie en dient na ontvangst van de door De Content Mevrouw toegezonden factuur te worden voldaan. De resterende 50% van het gekozen pakket voor de shoot dient direct na uitvoering van de fotoshoot, na ontvangst van de factuur, te worden voldaan door Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

4. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de datum van de fotoshoot pas definitief gereserveerd door De Content Mevrouw.

5. Na de fotoshoot kiest De Content Mevrouw de beste foto’s en biedt deze selectie van onbewerkte foto’s aan Klant aan via een online beeldgalerij, zodat Klant een keuze kan maken uit deze foto’s. De Content Mevrouw streeft ernaar deze preview binnen 1 week via de online galerij aan Klant beschikbaar te stellen.

6. Klant dient zijn selectie van foto’s en eventuele kleine correctieverzoeken binnen de daartoe gestelde termijn kenbaar te maken aan De Content Mevrouw. De beeldbank blijft maximaal 2 maanden in de online galerij beschikbaar. Indien geen reactietermijn is afgesproken, geldt een termijn van 14 dagen. Bij geen reactie of niet tijdige reactie, zal de restantfactuur worden verstuurd en is Klant gehouden tot betaling.

7. Klant recht op één revisieronde van maximaal één uur. Eventuele overige uren worden gerekend als meewerk. De kosten hiervoor worden vooraf besproken met Klant en pas na akkoord uitgevoerd.

8. De door Klant geselecteerde foto’s worden vervolgens door De Content Mevrouw bewerkt en pas geleverd, nadat de volledige betaling van alle openstaande facturen door De Content Mevrouw is ontvangen. De Content Mevrouw streeft ernaar de bewerkte foto’s binnen 3 weken aan Klant te leveren. Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.

9. Eventueel genoemde leveringstermijnen zijn géén fatale termijnen. Indien om welke reden dan ook deze termijnen niet kunnen worden nagekomen door De Content Mevrouw, is er sprake van overmacht.

10. De bewerkte foto’s worden als JPG bestand aangeleverd aan Klant.

11. Na oplevering van de bewerkte foto’s wordt de opdracht als voltooid beschouwd. Eventuele aanvullende correctierondes zijn mogelijk tegen aanvullende betaling.

Artikel 8: Levering / uitvoeringstermijnen

1. De (op)leveringstermijn van de beelden na de fotoshoot, zal bij benadering door De Content Mevrouw worden doorgegeven aan Klant. De Content Mevrouw streeft ernaar de onbewerkte beelden binnen 1 week in een online galerij aan te bieden aan Klant. Oplevering van de selectie aan (bewerkte) beelden zal pas plaatsvinden, nadat de overeengekomen (restant)betaling volledig is voldaan door Klant. De Content Mevrouw streeft ernaar de bewerkte beelden binnen 3 weken aan Klant te leveren.

2. Overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijnen gelden bij benadering en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Overschrijding van termijnen wordt als overmacht beschouwd.

3. De Content Mevrouw is nooit aansprakelijk als ze niet op tijd kan beginnen met de uitvoering van de opdracht vanwege onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie en/of stukken door Klant of door overmacht.

4. De Content Mevrouw kan niet verplicht worden om met de uitvoering van Diensten te beginnen, voordat zij de overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Als er hierdoor vertraging ontstaat, zullen de oorspronkelijke uitvoeringstermijnen evenredig worden aangepast.

Artikel 9: Overmacht

1. Als De Content Mevrouw haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat De Content Mevrouw alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Voorbeelden van niet toerekenbare oorzaken: ziekte, slechte weersomstandigheden, storingen aan apparatuur en/of programmatuur, vertragingen onderweg, pandemieën en epidemieën, beperkingen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van Klant.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van De Content Mevrouw. Naast deze uitleg van overmacht wordt op grond van de wet en jurisprudentie onder overmacht ook begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop De Content Mevrouw geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor De Content Mevrouw niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst al voor een gedeelte is uitgevoerd, moet Klant zijn verplichtingen ten opzichte van De Content Mevrouw tot aan dát moment nakomen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding.

4. Gedurende de periode van overmacht heeft De Content Mevrouw het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

5. Als er sprake is van overmacht aan de kant van Klant, dan is Klant gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, nadat de periode van overmacht op zijn minst 2 maanden heeft geduurd, tenzij De Content Mevrouw instemt met een verzoek van Klant tot eerdere ontbinding. Klant heeft in geen geval recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10: Tarieven en prijswijzigingen

1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw. Tarieven zijn exclusief overige kosten, zoals administratie-, reis-, verblijfs-, verzendkosten en/of externe locatie-, hairstyling- of visagiekosten, tenzij anders aangegeven. Reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer. Boven 1 uur totale reistijd wordt een uurtarief van € 60,- exclusief btw berekend, gebaseerd op Google Maps. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend.

2. Als er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft De Content Mevrouw het recht haar tarief conform deze prijsstijging te verhogen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en is verplicht om deze vorm van prijsverhoging te voldoen. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van De Content Mevrouw.

3. In het geval dat De Content Mevrouw een vast tarief met Klant is overeengekomen, heeft De Content Mevrouw toch het recht tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt, dat het veel meer werk is dan verwacht en overeengekomen. En alleen als de onjuiste inschatting bij het sluiten van de Overeenkomst, niet toerekenbaar is aan De Content Mevrouw en dat in alle redelijkheid niet van De Content Mevrouw kan worden verwacht, dat de werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De Content Mevrouw stelt Klant hiervan uiteraard direct op de hoogte. Klant kan op grond hiervan besluiten de opdracht terug te trekken. In het geval dat Klant door De Content Mevrouw is gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra kosten, is Klant verplicht de extra kosten aan De Content Mevrouw te voldoen.

4. De Content Mevrouw heeft het recht haar tarieven te allen tijde te verhogen. Deze prijswijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

5. De Content Mevrouw heeft het recht vóór aanvang van en gedurende de werkzaamheden haar dienstverlening op te schorten totdat Klant een door De Content Mevrouw in redelijkheid vast te stellen voorschot (aanbetaling) heeft betaald.

6. De tarieven van De Content Mevrouw, eventueel vermeerderd met facturen en declaraties van ingeschakelde derden, zoals locatiekosten, worden voorafgaand aan de datum van de fotoshoot aan Klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. In het geval dat de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid en de betaling van het (rest)bedrag afhankelijk is van de voltooiing, heeft de De Content Mevrouw recht op een redelijk deel van de overeen gekomen prijs. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de al door de De Content Mevrouw geleverde c.q. uitgevoerde Producten en/of Diensten, het voordeel dat de Klant daarvan heeft, en de reden waarom de Overeenkomst is geëindigd.

Artikel 11: Betaling

1. Het overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden door De Content Mevrouw, dient als volgt door Klant betaald te worden:

Fotoshoots:
- 50% van het overeen gekomen totaalbedrag voor het gekozen pakket direct na het sluiten van de Overeenkomst en voorafgaand aan de fotoshoot door De Content Mevrouw;
- 100% van eventuele externe kosten, zoals locatiekosten, direct na het sluiten van de Overeenkomst en voorafgaand aan de fotoshoot;
- 50% van het overeen gekomen totaalbedrag voor het gekozen pakket vermeerderd met eventuele overige kosten (bijvoorbeeld reiskosten en aanvullende foto’s) direct na uitvoering van de fotoshoot en voorafgaand aan (op)levering van de beelden;

Bovengenoemde percentages en termijnen gelden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Presets, beeldbank stockfoto’s, (online) workshops c.q. trainingen en één-op-één dagen:
- 100% van het overeen gekomen totaalbedrag direct na het sluiten van de Overeenkomst ofwel online op via de webshop ofwel op factuurbasis, afhankelijk van de wijze waarop de diensten worden aangeschaft.

Bovengenoemde percentages en termijnen gelden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

4. Als Klant niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn of niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Content Mevrouw, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke (handels)rente over het gefactureerde bedrag in rekening te brengen, tot aan de dag van volledige betaling. De verdere rechten van De Content Mevrouw blijven onverminderd van kracht.

5. De Content Mevrouw heeft bij te late of niet volledige betaling door Klant tevens het recht, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ook als de daadwerkelijke kosten de incassokosten overtreffen.

6. In afwijking van hetgeen in de leden 4 en 5 is bepaald, zal de consument (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarmee een termijn van 14 dagen wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan, voordat Klant in verzuim raakt. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling.

7. De buitengerechtelijke incassokosten voor niet natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Klant) en rechtspersonen bedragen 15% met een minimum van € 100,00. Als de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten dit percentage overschrijden, is Klant de daadwerkelijke kosten aan De Content Mevrouw verschuldigd.

8. De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten bedragen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) als volgt:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een min. van € 40,00;
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.

9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de dienstverlening voor de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

10. Bij het uitblijven van volledige betaling door Klant, heeft De Content Mevrouw, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog heeft plaatsgevonden of Klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft De Content Mevrouw ook als zij al voordat Klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Klant te twijfelen.

11. Door Klant gedane betalingen worden door De Content Mevrouw eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Betalingsonmacht

1. Volgens deze algemene voorwaarden heeft De Content Mevrouw het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Klant te ontbinden, op het tijdstip waarop Klant:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 13: Garanties

1. De Content Mevrouw zal ervoor zorgen dat de overeengekomen dienstverlening naar behoren en volgens de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze levering van Producten en/of Diensten nooit een verdergaande garantie dan die er uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of die door de leverancier van aanverwante Producten, zoals foto albums, is verstrekt.

2. De Content Mevrouw zal technische fouten in de door haar geleverde Producten en/of Diensten zo mogelijk herstellen. Op fotobewerking wordt geen garantie verstrekt, daar dit de stijl en het visitekaartje van De Content Mevrouw is. Er is één correctieronde van maximaal één uur inbegrepen. Klant kan na ontvangst van de preview c.q. beeldbank met onbewerkte foto’s kleine correcties doorgegeven. Eventueel aanvullende correctierondes zijn enkel mogelijk tegen betaling.

3. De Content Mevrouw garandeert niet dat de geleverde Producten en/of Diensten de door Klant beoogde resultaten zullen opleveren. Klant vrijwaart De Content Mevrouw voor welke schade dan ook wegens tegenvallende resultaten of het niet behalen van daarmee beoogde doelstellingen.

Artikel 14: Reclames/klachten

1. Klachten dienen schriftelijk direct na ontdekking te worden gemeld, maar uiterlijk binnen 8 dagen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Klant.

2. Indien klachten niet binnen de daarvoor bedoelde termijn aan De Content Mevrouw zijn gemeld, wordt de dienstverlening geacht correct te zijn uitgevoerd.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.

4. De Content Mevrouw moet in staat worden gesteld om de klacht te onderzoeken.

5. Indien de Klacht gerechtvaardigd is, zal De Content Mevrouw eerst proberen zorg te dragen voor herstel of vervanging dan wel een nieuwe of aanvullende fotoshoot of prijsvermindering, een en ander ter keuze van De Content Mevrouw.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. In het geval dat Klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht door De Content Mevrouw, is de aansprakelijkheid van De Content Mevrouw alleen voor directe schade beperkt tot de uitkering die door de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van De Content Mevrouw plaatsvindt. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering geldt of als er door de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door De Content Mevrouw gefactureerde of te factureren bedrag conform de Overeenkomst.

2. De Content Mevrouw is nooit aansprakelijk voor door Klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Klant of derden, letselschade of immateriële schade.

3. De Content Mevrouw is nooit aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart De Content Mevrouw tegen alle aanspraken van derden. Indien De Content Mevrouw door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant verplicht De Content Mevrouw zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Content Mevrouw en derden komen verder voor rekening en risico van Klant.

4. De Content Mevrouw is nooit aansprakelijk voor geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door De Content Mevrouw ingeschakelde hulppersonen of derden, behalve ten aanzien van consumenten. Dit geldt ook als deze werkzaam zijn bij een met De Content Mevrouw verbonden organisatie. Klant zal zich in dergelijke gevallen direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.

5. De Content Mevrouw is niet aansprakelijk voor bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie of het niet tijdig verstrekken van informatie door Klant aan De Content Mevrouw, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant;
- het niet controleren van bovengenoemde informatie door Klant voorafgaand aan uitvoering van de dienstverlening;
- het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen;
- het niet controleren van door De Content Mevrouw aangeleverde beelden of andere concepten door Klant voorafgaand aan (op)levering;
- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door De Content Mevrouw geleverde Producten en/of

Diensten;
- gebruik van door De Content Mevrouw geleverde Producten en/of Diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
- een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht wat de oorzaak is;
- tegenvallende resultaten of het niet behalen van met de beelden beoogde doelstellingen door Klant;
- tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door De Content Mevrouw dat onvermijdelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening als zodanig;
- fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door Klant verstrekte informatie
- schade aan zaken en/of personen door verzending van door De Content Mevrouw geleverde Producten;
- schade aan zaken of personen direct of indirect veroorzaakt door apparatuur van De Content Mevrouw, zoals het struikelen over kabels om het omvallen van een statief;
- overmacht, waaronder het niet tijdig aanwezig kunnen zijn op locatie.

6. De Content Mevrouw heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij De Content Mevrouw te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, geldt een verjaringstermijn van 1 jaar, behoudens ten aanzien van consumenten.

8. In het geval dat De Content Mevrouw bij de uitvoering van de dienstverlening een voor de Klant zichtbare vergissing maakt, is deze verplicht De Content Mevrouw hiervan meteen op de hoogte te brengen. Als hij nalaat die vergissing bij De Content Mevrouw te melden, is zij niet voor de schade aansprakelijk.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Content Mevrouw of haar leidinggevenden of als dwingendrechtelijke bepalingen uit het consumentenrecht anders bepalen.

10. Wanneer door buitensporig gedrag van Klant, diens kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel schade veroorzaakt aan de apparatuur van De Content Mevrouw of Ilse zelf, stelt De Content Mevrouw Klant aansprakelijk voor vergoeding van de geleden schade.

Artikel 16: Opschorting/ontbinding

1. De Content Mevrouw heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder het leveren van Producten en uitvoering van Diensten aan of voor Klant of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan, in het geval dat:

a. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst De Content Mevrouw kennis heeft genomen van omstandigheden die goede reden geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval dat er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting alleen toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

2. Ook mag De Content Mevrouw de Overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbinden als zich dusdanige omstandigheden voordoen dat nakoming onmogelijk is of in alle redelijkheid niet langer kunnen worden gevergd. Of als zich andere omstandigheden voordoen dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Content Mevrouw op de Klant volledig en onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat De Content Mevrouw de werkzaamheden opschort, behoudt zij haar rechten uit de overeenkomst. Klant maakt nooit aanspraak op enige schadevergoeding wegens ontbinding of opschorting.

4. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan de Klant.

5. De Content Mevrouw behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Beëindiging/annulering

1. De tussen Klant en De Content Mevrouw gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van de eigenaresse van De Content Mevrouw of Klant of bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van De Content Mevrouw.

2. Indien het door De Content Mevrouw uit te voeren werk bij einde Overeenkomst nog niet voltooid is, zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van De Content Mevrouw op welke wijze dan ook voortgezet. In dat geval dient Klant aan de erfgenamen het verschuldigde bedrag te betalen, verminderd met het deel dat niet voltooid is. Dit gebeurt in overleg met de erfgenamen.

3. Als Klant de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, heeft De Content Mevrouw het recht om een nader te bepalen schadevergoeding en/of annuleringskosten in rekening te brengen. Deze schadevergoeding bestaat uit alle reeds door De Content Mevrouw gemaakte kosten én door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Daarnaast, dus bovenop de annuleringskosten, dient Klant te allen tijde de eventuele kosten van derden (zoals locatiekosten, hairstyling of visagie) te voldoen bij annulering (of bij het verzetten van de datum of ziekmelding), naast de schadevergoeding c.q. annuleringskosten aan De Content Mevrouw. De Content Mevrouw heeft het recht de schadevergoeding als volgt te fixeren en bij Klant in rekening te brengen:

Fotoshoots, workshops, trainingen of één-op-één dagen:

– Kosteloos annuleren tot 2 weken vóór aanvang van de oorspronkelijke geplande datum;
- Bij annulering binnen twee weken aan de oorspronkelijke geplande datum 25% van het overeengekomen totaalbedrag;
- Bij annulering binnen één week voorafgaand aan de oorspronkelijke geplande datum 50% van het overeengekomen totaalbedrag;
- Bij annulering binnen 3 dagen vanaf de geplande datum zelf 100% van het overeen gekomen totaalbedrag;
- Bij no-show 100% van het overeen gekomen totaalbedrag

Presets, beeldbank stockfoto’s of andere digitale producten:

– Digitale producten worden direct bij betaling geleverd en kunnen niet geretourneerd worden. De annuleringskosten bedragen 100%.

Ziekmelding/Verzetten datum:

– Indien Klant zich wegens ziekte of ernstige calamiteiten binnen 24 uur voor de oorspronkelijke geplande datum moet afmelden, kan er kosteloos éénmaal een nieuwe datum gepland worden, zonder dat De Content Mevrouw annuleringskosten in rekening brengt;
- Voor de gewijzigde datum kan er daarna echter geen kosteloze annulering meer plaatsvinden. Indien klant voor een reeds gewijzigde shoot datum wenst te annuleren of de datum wederom wenst te verzetten, is hij 20% van het totale overeen gekomen bedrag aan (annulerings)kosten verschuldigd, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten van De Content Mevrouw en derden;
- Kosteloos annuleren geldt enkel en alleen voor de oorspronkelijke geplande datum, conform de hierboven genoemde voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat Klant ook bij het verzetten van de geplande datum of bij ziekmelding de gemaakte kosten van externe partijen of de daarbij geldende annuleringskosten dient te voldoen.

Te laat komen:

– Indien Klant op de shootdatum meer dan 30 minuten te laat is wordt er per 30 minuten € 30,- in rekening gebracht.

4. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering of het verzetten van de datum of ziekmelding en zal De Content Mevrouw vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden, zoals gemaakte kosten van derden, waaronder maar niet gelimiteerd tot locatiekosten, cateringkosten, etc.

5. De Content Mevrouw heeft het recht alle reeds door Klant betaalde bedragen te verrekenen met de door Klant verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.

6. De Content Mevrouw heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie. Indien De Content Mevrouw de Overeenkomst dient op te zeggen, bijvoorbeeld wegens ziekte, lichamelijk letsel of andere calamiteiten, zal zij zich inspannen om een vervangende fotograaf in te schakelen met een gelijkwaardige stijl van fotograferen. Indien Klant dit weigert, heeft Klant geen recht op restitutie. Indien er geen geschikte vervangende fotograaf beschikbaar is, ontvangt Klant de aanbetaling retour.

7. Bij slechte weersomstandigheden kan het onvermijdelijk zijn de datum van de fotoshoot te verplaatsen. De Content Mevrouw zal Klant dit uiterlijk één dag voor de geplande shootdatum kenbaar maken. Er zal in overleg een nieuwe datum gepland worden. Klant heeft geen rechte op enige schadevergoeding of restitutie, daar dit overmacht betreft.

8. Eventuele duurovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door elk der partijen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd vóórdat de volgende fotoshoot plaatsvindt. De pakketprijs voor de duurovereenkomst komt dan te vervallen en dan zullen de fotoshoots die daarbij inbegrepen zaten als incidentele shoots worden afgerekend. Een eventueel verschil dient door Klant aan De Content Mevrouw te worden bijbetaald of ontvangt Klant retour. Indien De Content Mevrouw de duurovereenkomst tussentijds beëindigd, zal de pakketprijs pro rato worden herberekend.

Artikel 18: Geheimhouding en exclusiviteit

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld, behalve indien wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving, een van de partijen een informatieplicht opleggen. Of als de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

2. De Content Mevrouw heeft het recht de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Klanten, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3. De Content Mevrouw heeft niet het recht de informatie die haar door Klant ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval De Content Mevrouw voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

4. Behalve als er uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is van De Content Mevrouw, is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, concepten, moodboards, offertes, ontwerpen, teksten of andere mondelinge of schriftelijke uitingen van De Content Mevrouw openbaar te maken, tenzij dit in de Overeenkomst staat of als het dient tot het inwinnen van een deskundig oordeel over de desbetreffende dienstverlening van De Content Mevrouw, als op Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

5. De informatie die Klant aan De Content Mevrouw verstrekt en De Content Mevrouw verzamelt, zal De Content Mevrouw zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

6. De Content Mevrouw mag de persoonsgegevens van Klant alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is De Content Mevrouw niet toegestaan om de persoonsgegevens van Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

7. Bij het bezoeken van de website van De Content Mevrouw kan deze informatie van Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die De Content Mevrouw verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan De Content Mevrouw van € 2.500,– per overtreding, vermeerderd met € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 25.000,–. Dit bedrag staat los van de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

1. De Content Mevrouw behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd, ook wel te noemen auteursrechten.

2. De Content Mevrouw mag de door haar gemaakte foto’s en andere geestesproducten gebruiken voor haar portfolio en op haar website en social media accounts plaatsen, insturen voor fotowedstrijden, zonder voorafgaande toestemming van Klant daartoe. Klant stemt in het kader van zijn portretrecht bij het aangaan van een overeenkomst in met het (commercieel) gebruik van de foto’s waarop Klant herkenbaar in beeld door De Content Mevrouw.

3. Het is Klant uitdrukkelijk verboden die Producten zoals foto’s, teksten, adviezen, (model)contracten, moodboards, offertes, concepten, ontwerpen en andere geestesproducten, aan derden te verstrekken, te kopiëren, openbaar te maken, te be- of verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van De Content Mevrouw. De auteursrechten blijven bij De Content Mevrouw berusten. De tussen partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van De Content Mevrouw aan Klant.

4. De door De Content Mevrouw geleverde foto’s moeten origineel blijven. Klant mag de door De Content Mevrouw geleverde foto’s niet (verder) bewerken, of er bijvoorbeeld een filter overheen doen of het formaat te wijzigen (croppen).

5. De door De Content Mevrouw geleverde foto’s mogen in de privésfeer door Klant gebruikt worden. Indien Klant de door De Content Mevrouw geleverde en door Klant betaalde foto’s wenst te gebruiken op eigen (social media) accounts of voor commerciële doeleinden, is naamsvermelding van De Content Mevrouwals auteur te allen tijde verplicht.

6. De intellectuele eigendomsrechten op foto’s die Klant in licentie gebruikt, mogen nooit aan derden worden overgedragen. Dat wil zeggen dat derden de foto’s niet mogen gebruiken, publiceren, openbaar maken etc. Tevens mogen de foto’s niet worden ingezonden bij fotowedstrijden, daar het intellectueel eigendom bij De Content Mevrouw blijft berusten. Gebruik voor publicaties, waaronder ook begrepen tijdschriften en online artikelen, is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van De Content Mevrouw en met naamsvermelding.

7. De rechten van intellectuele eigendom welke De Content Mevrouw in licentie gebruikt mag Klant nooit wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

8. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van Klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart De Content Mevrouw tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

9. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan De Content Mevrouw van € 2.500,– per overtreding, vermeerderd met € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 25.000,–. Dit bedrag staat los van de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 20: Foto opslag

1. De Content Mevrouw zal gemaakte foto’s van of ten behoeve van Klant gedurende 2 jaar opslaan. Daarna zullen de foto’s verwijderd worden.

2. De foto’s worden ter beveiliging van de privacy van Klant bewaard in de cloud opslag, niet op de eigen gegevensdrager(s) van De Content Mevrouw.

Artikel 21: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen Klant en De Content Mevrouw, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten enkel beslecht door de bevoegde rechter te Assen, ook indien Klant in het buitenland is gevestigd. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.